Whatsapp'ta Paylaş

Araç Kiralama Sözleşmesi

GENEL SATIŞ KOŞULLARI

İş bu sözleşmenin ekinde unvanı ve adresi bulunan, Plaka ve Modeli yazılı aracı, Kira ile Veren Sima Oto Kiralama Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. veya Yetkili Satıcı “KİRALAYAN”, aynı sayfada adı, soyadı, unvanı ve imzası bulunan kira karşılığında kullanmak üzere alana da “KİRACI” olarak adlandırılacaktır. Sözleşmeyi imzalamakla kiracı şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracının sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

1) Kiralayan Mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre için verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, faal vaziyette, yedek lastiği, avadanlıkları, belgeleri ile teslim aldığını, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa sözleşme hükümlerine göre aynı şekilde sözleşmede belirtilen gün ve saatte iade ve teslim edeceğini kabul etmiştir. Aracın bilgi verilmeksizin zamanında teslim edilmemesi halinde tüm masraflar kiracıya aittir.

2) Kiracı söz konusu vasıtayı hem mekanik hem kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. (Kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında)Kiracı sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta kullanım hatası nedeniyle ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeniyle oluşan ve Trafik sigortası kuralları kapsamında sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. Kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3) Kiracının veya kiracının kullandırdığı üçüncü şahsın kusuruyla olan kazalarda, sürücünün asli  kusurlu olması durumunda aracın hasar bedelini ve değer kaybının miktarının tamamını , pert harici hasarlarda (kısmi hasar tali kusur) araç değerinin %4’üne kadar, aracın Pert’e ayrılması halinde ise araç bedelinin %10’u kadar hasar tazminatı ödemeyi/hasar ödemesi yapmayı; kiracı peşinen kabul ve taahhüt eder. Kiracının veya kiracının kullandırdığı üçüncü bir şahsın kusuru olan kazada, aracın tamiri için geçecek süre, aracın Pert’e ayrılması halinde ise araç bedelinin sigorta şirketi tarafından ödeme taahhütü gerçekleşinceye kadar geçen sürede kira bedeli aynen devam edecek, kiralayan ticari kaybını kiracıdan talep edecektir. Kiracı bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder.  

A: Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında ise,

B: Kaza tespit formunda/raporunda kazanın Kiracı’nın tek taraflı kazalardan kusurlu ya da kusursuz kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında,

C: yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda,

D: Çift taraflı kazalarda kiracının kusurlu olduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda,

E: Kasıtlı kazalarda,

F: Yüksek devir hızı ile araç kullanımı vb. özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda,

G: Yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda,

H: Lastik patlaması sonucunda, jant üzerinde sürüşe bağlı olarak oluşacak hasarlarda,

I: Herhangi bir Hayvana çarpması durumunda (kusurlu veya kusursuz),

J: Trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde,

K: Kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde,

L: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin: kasko poliçeleri ile ilgili belirlediği şartlarındışına çıkılması nedeni ile sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde,

M: Kiracı, aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, Balkon, Dal vb. nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini almış olsa dahi ödemekle yükümlüdür.

N: 3. Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar da dahil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler münhasıran kiracıya aittir.

 4) 2918 sayılı karayolları kanununa göre Trafik kazalarında madde 52-53-54-56-57-68-84 ve bendleri, Sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan haller, kaza tespit tutanağında suçu kabul etmek, emniyet güçlerinin tuttuğu kaza tespit tutanaklarında asli kusurlu olmak, olay yerini terk etmek, hızını gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak(Hız sınırlarının tespiti, trafiğin tuttuğu rapor ve Sima Oto Kiralama’nın araç takip sisteminden alınan rapor) ile ispatlanacaktır. Yukarıda sayılan haller ve maddeler kaza raporuyla tespit edilmesi halinde kiracı hasar bedelinin tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5) Araçlarımız günün teslim edildiği saatten 24 saat aralıklarla yine aynı saatte ve yerde teslim alınır. Harici zaman dilimi teklif/kabul edilemez. Kiralama süresinin bitimi Pazar gününe denk gelmesi durumunda araç iadesi Pazartesi günü yapılır ve 1 günlük kiralama ücretini daha kiralayan ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

6) Aracın teslim durumunda, gecikme doğması halinde, teslim aldığı yere haber verip kiralayanın ilave muvafakatini alıp, kira bedelini ödemek kaydıyla süreyi uzatabilir. Aksi takdirde kanuni işlemlere müracaat edilir. 7) Kiracı aracı aşağıda belirtilen durumlarda aracı kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

A: Gümrük yasaları, T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması,

B: T.C. kanunlarınca suç sayılabilecek şekilde ve diğer gayri kanuni işlerde kullanılması,

C: Başka bir aracı çekmek ve itmek, yarış, hız tayini, ralli, motorlu sporlar, trafiğe kapalı alanlar,uygun olmayan yollar da araç kullanılması, kullandırılması,

D: Trafik ve sigorta kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu alması, bagaj dışı yük, patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması, Otomobiller ’de şoför hariç 4 kişi, minibüs ’de şoför hariç 8 kişiden fazla yolcu alınması

E: Alkollü ve uyuşturucu madde alarak, kullanarak, araç sürmesi, trafiğe çıkması, aynı durumdaki başkalarına aracı kullandırması,

F: Ehliyetsiz veya yeterli ehliyeti olmayarak araç kullanması, kullandırılması,

G: Aracı T.C. sınırları dışına çıkarması,

I: Ödeme şekli her ne olursa olsun, ister sözlü ister yazılı sözleşme ile ivaz karşılığı yolcu ve eşya taşınması,

İ: Otomobili ivazlı ve ivazsız olarak kendisinden ve kira sözleşmesinde şoför olarak ismi yazılı kişilerden başkasına kullandırma, ariyet ve kiralanması,

 

                                                                                                                                                                                     

J: Vasıtaların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs. gibi) amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda kısaca olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında kullanamaz.

K: Kiracı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Taşıma Kanunu dahil ilgili tüm Mer’i ve Mevzuat çerçevesinde doğuracağı her türlü sorumluluk ve riskin münhasıran kendine ait olacağını, kendisine rücu edilebileceğini bilmekte ve tüm bu hususları kabul etmektedir.

8) Sözleşmenin düzenlendiği esnada, kiracının 23 yaşını doldurmuş, en az 3 yıllık yerli veya uluslar arası ehliyetinin ibrazı gereklidir. Kiralayanın onayı olmaksızın aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı, aracı kullanacak üçüncü şahsın, kimlik, adres, ehliyet bilgilerini sözleşmede belirtmek zorundadır. Araç birden fazla fazla kişi tarafından kiralanıp kullanılacaksa ve kiralayanın 1. Derecede yakınları dışında araçta bulunulacaksa bu kişilerinde sözleşmeyi imzalaması zorunludur. Aracı kullanan kişiler sözleşmede imzası olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsil sorumludur.

9) Kiracı sözleşmedeki adres, telefon ve diğer bilgilerin doğruluğunu beyan ve kabul eder. Herhangi bir değişikliği ise derhal yazılı olarak bildirir. Aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunmayacağını taahhüt eder.

10) Kiracı, seyir dışında aracı, trafik kurallarına uygun güvenliği sağlayacak biçimde, emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Oto park ücretleri kiracıya aittir.

11) Kiracının araca ait Trafik Belgesi, Tescil Belgesi, Sigorta Poliçesi, Anahtar, Plakalar vb. materyalleri iade etmemesi halinde, bunların teminine kadar geçecek günlerin kirası kiracıya aittir. Bedeli kiralama ücretidir. Ayrıca evraklar 3 gün içinde temin edilmezse yenilenmesi ile ilgili masraflar da kiracı tarafından karşılanır.

12) Aracın herhangi bir olay nedeniyle kiracının kusuru olsun veya olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması halinde, geri alınması için yapılan tüm harcamalar ile bu sürede geçecek günlerin kirası kiracıya aittir. Aracın geri alınmaması durumunda aracın rayiç bedeli kiracı tarafından kiralayana nakden ve defaten ödenir.

13) Trafik cezaları, Otoyol, Köprü Geçiş Ücretleri ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasarlar kiracıya ait olup, araç trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir. Araç tesliminden sonra gelen, sözleşme süresinde yazılan tüm cezalar kiracıya ait olup tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde nakden ve defaten öder. Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından, kiralayanın belirlediği miktar kadar Ön Provizyon bloke edilir. Blokenin tahsilatına itiraz edemeyeceğini peşinen kabul eder.

14) Kiracı aracı tesliminden sonra araçta bırakılan, unutulan, malın kaybından kiralayanı sorumlu tutamaz, masraf, tazminat talebinde bulunamaz.

15) Araçlarımız 2 yıl garanti kapsamında olduğundan kiracının garanti kapsamına girmeyen kaporta, motor, mekanik, elektrik, hatalı yakıt, lastik ve aksesuar masraflarından kiracı sorumludur. Servisin vereceği kararla, masrafları nakden ve defaten ödemek zorundadır. Lastik onarımları, cam, far ve stop lambaları kırılmaları sigorta kapsamı dışındadır ve kiracı tarafından karşılanır.

16) Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve temin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.

17) Her durumda, kiracı ve kiralayan üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinde birbirlerine gerekeni yapıp, hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve dava haklarını temlik etmek zorunda olup, yargılama giderlerini bu oran dahilinde paylaşır.

18) Kiralayan; kiracının belirtilen şartlardan herhangi birisine uymaması durumunda, cezai yollara başvurmaya, tedbir ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın, aracı derhal geri alabilir, dilerse peşin verilmiş kira bedelini irat kaydedebilir.

19) Kiralayan; bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi, uzatmaktan da kaçınabilir.

20) Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlarda herhangi bir ilave değişiklik hükümsüzdür.

21) Yakıt ücreti kiracıya aittir. Yakıt hatalarından kaynaklanan arızaların masrafları kiracı tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararların karşılanması ile ilgili petrol şirketi ile kiracı muhatap ve sorumlu olacaktır.

22) Kiracı, kira süresi içinde aracın yağını, suyunu, antifrizini, lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı kira süresi içerisinde periyodik bakımlarını kiralayanın belirleyeceği servislerde, bunun mümkün olmadığı hallerde bakımı yetkili bir servis istasyonunda yaptıracak kiralayanın adına alacağı fatura karşılığında kiracıya ödemesi yapılacaktır.

23) Bir günlük kullanım KM sınırı 250 KM’dir. 30 Günlük yani Aylık KM sınırı 4000 KM’dir. Bu KM’lerin aşılması durumunda kiracı KM başı 3 lira  (üç türk lirası) +KDV ödeme yapmayı kiracı peşinen kabul eder.

24) Kiracı ile Kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar Çorum ve Merzifon Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde T.C. kanunlarına göre çözümlenir.

25) İş bu sözleşmenin muhtelif nüshaları arasında fark bulunduğu takdirde orijinal nüsha geçerlidir.

26) Kiracı geçerli fiyat tarifesindeki kira bedeli ile imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin bedelini ve kiralama sonunda ortaya çıkabilecek ücretleri, kanunen uygulanan vergileri ödemeyi kabul eder.

27) Kiracı sözleşmede belirtilen teslim gününden önce aracı teslim ederse (kiralama süresinden vazgeçerse), Araç Teslim Formu’nda belirtilen kiralama günü üzerinden kalan sürenin yarısını cayma bedeli olarak ödemeyi kabul eder.

28) Sima Oto Kiralama Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.(Kiralayan), araçları temiz olarak Kiracıya teslim edecektir. Kiracı aracı iade ederken aracı ilk aldığı gibi temiz teslim edecektir. Kiracı aracı temiz şekilde teslim almasına rağmen, aracı temiz değil pis olarak teslim etmesi halinde 100 TL, genel temizlik yapılması gerekli olması halinde ise 500 TL araç yıkama bedeli kiralayana ödeyecektir.

Sigorta ile İlgili Şartlar

29) Sözleşmemiz Koltuk Ferdi kazayı kapsamaz. Kaza halinde araçta bulunan kişilerin ölüm, sakatlık ve tedavi masraflarından ayrıca manevi tazminat taleplerinden kiracı ve aracı kullanan sorumludur. Kiraya veren sorumlu olmayacaktır. Kiracı bu madde ile ilgili davada açamaz. Peşinen Kabul eder.

30) Araçlara Mali Sorumluluk Sigortası(Trafik Sigortası) yapılmıştır. Bu sigortanın teminatları üzerindeki miktarlar, üçüncü şahıslara verilecek maddi, manevi ve bedeni zararların yükümlülükleri kiracıya aittir. Kiralayan, kiracıya rücu hakkına haizdir. Kiracı talep edilen miktarı süresinde ödemediği takdirde aylık %3 faizle ödeyeceğini taahhüt eder.

31) Olası bir kaza durumunda kiracı veya sürücü, doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durum yoksa kaza yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca müdahale etmeyecek, kazayı kiralayana ve en yakın Emniyet Müdürlüğü/Karakolu, Bölge Trafik Ekibi/Polisi, Jandarma Müdürlüğü/Karakolu’na haber verecektir.

32) Kiracı, sorumluluk ve suçu takdiri yetkili makamlarda olduğundan ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak, peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.

33) Olası bir kaza halinde, kiracı kaza tespit tutanağını, alkol muayenesini, anlaşmalı kaza tutanağını, ilgili merciler tarafından zabıt tutulmadan ve kazaya karışan araçların plaka görünecek şekilde resimleri çekilmeden aracı kaza mahallinden çekmeyecek/çektirmeyecektir. Bu raporları mutlaka tutacak veya tutturacaktır. Bu raporları teslim alıp en geç 48 saat içindekiralayana bilgi verecektir. Bu işlemleri yârine getirmeyen kiracı bu hasarla ilgili maddi ve manevi sorumluluğu kabul etmiş sayılır. Gerekli tazminatları öder.

34) Aracın çalınması/hırsızlık halinde, kiracı en yakın Emniyet Müdürlüğü/Karakolu, Bölge Trafik Ekibi/Polisi, Jandarma Müdürlüğü/Karakolu’na ve kiralayana derhal bilgi verilecektir.

35) Sigara ve emsali bir yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar kiracı sorumluluğundadır. Sürücünün kusurlu olduğu ve tek taraflı kazalarda ikame araç verilmemektedir.

Ödeme ile İlgili Şartlar

36) Sözleşmenin düzenlenmesi tarihindeki tarifeye göre, kesin hesap kiralama bitiminde saptanır. Kiralayan araç sınıf, model ve değerine göre depozito olarak en az 2.000 TL (bin TL) mail order ile Ön Provizyon alabilir. Depozito trafik cezalarını, otopark, HGS ve OGS ödemelerini, KM aşımını, sözleşmenin uzatılmasından kaynaklanan kira bedelini, aracın kaza ve hasar ödemelerini, drop ücretlerini ve diğer olası ödemeleri kapsar. Depozito iadesi 25 gün sonra kiracının kredi kartına iade edilir. Baz alınacak para birimi Türk Lirası’dır. Ödemeler kredi kartı ile yapılır. Kiracı 48 saat öncesinden haber vermek ve kira bedelini ödemek şartıyla kira süresini uzatabilir. Kiralamadan kaynaklanan her türlü bedelin tebellüğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmemesi durumunda geciken her gün için aylık %3 oranında temerrüt faizi kiracıdan alınacaktır. Kiracı kiralayanın defter kayıtlarını ve belgelerinin geçerli, yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.

37) İş bu teklifin ve şartların müşteri tarafından kabul edilmesi durumunda dahi, kiraya veren, bu konuda tercih hakkına sahiptir. Sima Oto Kiralama Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. neden göstermeksizin araç kiralayıp kiralamamakta serbesttir.

© 2020 | Sima Rent A Car - Tüm Hakları Saklıdır.